MIT – MKB Innovatieregeling Topsectoren

De overheid heeft diverse thema’s aangewezen waarbinnen MKB-ers met de MKB Innovatiestimulering Topsectorenregeling subsidie kunnen ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, een R&D-samenwerkingsproject of het extern inhuren van kennis. Zie ook onze infographic!

Voor wie geldt deze regeling?

• MKB-ondernemers

Omschrijving

Met de MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT) stimuleert het ministerie van Economische Zaken mkb-ondernemers om binnen de 9 topsectoren samen te werken en te innoveren. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet de aanvraag onder een thema van de desbetreffende topsector vallen (elke topsector heeft eigen thema’s)

Topsectoren

De MIT aanvraag moet aansluiting hebben met een van de topsectoren, namelijk:

  • Agri & Food
  • Chemie & Energie inclusief Biobased
  • Creatieve Industrie
  • Hightech Systemen & Materialen en ICT
  • Life Science & Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water

Instrumenten

Wanneer een aanvraag onder een bepaald thema valt in de topsector wordt besloten welke instrumenten er gebruikt wordt voor de aanvraag. Dit kan zijn:

Kennisvoucher
Een ondernemer (MKB) heeft met deze voucher (waardebon) de mogelijkheid om kennis in te kopen bij een kennisinstelling. De MKB-ondernemer formuleert een kennisvraag voor de vernieuwing van een product, productieproces of dienst. Vervol-gens dient de ondernemer contact op te nemen met een kennisinstelling die de betreffende vraag kan beantwoorden. De voucher voldoet ongeveer 50% van de kosten aan de kennisinstelling. De maximale subsidie bedraagt € 3.750.

Innovatie-adviesproject
Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. Een innovatie-adviesproject voegt voor de ondernemer nieuwe kennis toe en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag gericht op de vernieuwing of ontwikkeling van producten, pro-ductieprocessen en diensten (al dan niet op basis van het verrichten van onderzoek);
  • Verstrekken van innovatieadviesdiensten of innovatie-ondersteuningsdiensten.

Innovatieadviesdiensten: consulting, bijstand en opleiding op het gebied van kennisoverdracht, verwerving, be-scherming en exploitatie van immateriële activa, gebruik van standaarden en regels waarin deze zijn vastgelegd;
Innovatieondersteuningsdiensten: het verschaffen van kantoorruimte, databanken, bibliotheken, marktonder-zoek, laboratoria, diensten in verband met kwaliteitslabels, testen en certificatie met het oog op de ontwikkeling van doeltreffende producten, procedés of diensten.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000. De subsidie wordt, in tegenstelling tot de kennisvoucher, betaald aan de ondernemer. Subsidiabele kosten zijn de kosten die de kennisinstelling of adviesorga-nisatie maakt voor de beantwoording van de kennis- of adviesvraag. De looptijd van een innovatie-adviesproject is maxi-maal 1 jaar.

Haalbaarheidsproject
Een haalbaarheidsstudie brengt vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een voorgenomen innovatietraject in kaart. Een haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit deskresearch, patentsearch, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners en marktverkenning. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000 per haalbaarheidsstudie. Enkel de kosten van MKB-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsstudie bedraagt maximaal 1 jaar.

R&D-samenwerkingsproject
Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Iedere MIT-projectpartner verricht voor eigen rekening en risico R&D-werkzaamheden. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten (minimaal€ 50.000 en maximaal € 200.000) per innovatieproject waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer. De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband met betrekking tot de verdeling van kosten en inbreng, wat inhoudt dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen. Enkel de kosten van de MKB-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

R&D-samenwerkingsproject groot (Zuid-Holland)
Een groot R&D-samenwerkingsproject wijkt op diverse punten af van een R&D-samenwerkingsproject. Een groot R&D-samenwerkingsproject kan door een samenwerkingsverband van mkb-ondernemers in Zuid-Holland worden ingediend. De subsidiehoogte bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject waarvan minimaal € 75.000 en maximaal € 200.000 per deelnemer.
Bijdrage

Totale budget in 2016 is € 55 miljoen.

Deadline

Doorlopend